Algemene verkoopvoorwaarden

Toepassingsgebied

De BV Stuc&Co, met maatschappelijke zetel te 7822 Ghislenghien, Avenue des Artisans 51, bus 8, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0761.630.241, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als « Stuc&Co» en/of als «Verkoper».   

Onder «Koper» wordt verstaan ​​elke natuurlijke of rechtspersoon met wie Stuc&Co een overeenkomst sluit voor het leveren van diensten of de verkoop van producten.

Tenzij anders overeengekomen, worden de relaties tussen de Verkoper en de Koper beheerst door deze algemene voorwaarden. Ze worden geacht door de Koper te zijn aanvaard zodra hij het aanbod aanvaardt, zonder enige beperking of voorbehoud. De Koper doet bijgevolg afstand van elk tegenstrijdig document en met name van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden, zelfs als deze bepalingen exclusief van toepassing zijn. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk en uitdrukkelijk schriftelijk worden goedgekeurd door Stuc&Co en er moet uitdrukkelijk naar het artikel van deze algemene voorwaarden waartegen wordt afgeweken, worden verwezen. Wanneer een offerte of een schatting is opgesteld door Stuc&Co, wijzigen of vullen de bijzondere voorwaarden van deze documenten deze algemene voorwaarden aan.

Vorming van het contract en prijs

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de kenmerken en de prijs van zijn catalogus te wijzigen, met name op basis van de kosten van grondstoffen, de index, enz.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig volgens de termijnen vermeld op de offerte. De overeenkomst wordt pas van kracht na acceptatie door de klant, die kan blijken uit de betaling van het bedrag vermeld in het aanbod of van een aanbetaling indien voorzien en dit binnen de termijn vermeld in het aanbod. Na deze termijn kunnen aanbiedingen nog steeds worden herzien, verhoogd of geannuleerd.

Bij wijziging van de offerte behoudt Stuc&Co zich het recht voor haar prijzen te herzien.

Elke bestelling van op maat gemaakte verf, tijdelijke of promotionele artikelen of gepersonaliseerde artikelen (zoals op maat gemaakte producten) is onherroepelijk. De Koper kan zijn bestelling alleen voortijdig annuleren mits betaling van een schadevergoeding gelijk aan 100% van het bedrag van de bestelling.

In andere gevallen behoudt de Verkoper zich het recht voor om bij annulering van een bestelling of een deel ervan een forfaitaire vergoeding van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling te eisen, onverminderd het recht van de Verkoper om te kiezen voor uitvoering in natura bij gedeeltelijke of volledige verwerking van de bestelling. 

In het kader van de opleidingsopvolging gegeven door de Verkoper kan de Koper geen aanspraak maken op enige (zelfs gedeeltelijke) terugbetaling van het factuurbedrag in geval van niet-verschijning of annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de opleiding.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn alle facturen, onder aftrek van eventuele voorschotten, contant betaalbaar, of bij levering, binnen 14 dagen na verzending van de goederen door de Verkoper.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden de verschuldigde bedragen aan Stuc&Co van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente tegen het maandelijkse tarief van twee procent (2%) vanaf hun vervaldag, elke begonnen maand wordt als voltooid beschouwd, evenals een conventionele en onherleidbare forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 75.

Het niet betalen van één enkele factuur op de vervaldag maakt het saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

Levend en afhaling

De levertijden worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet bindend voor de Verkoper. 

De Koper dient zijn aankopen binnen de overeengekomen termijn op te halen, tenzij het recht van herroeping zoals gedefinieerd in de volgende sectie van toepassing is. Indien dit niet het geval is, heeft de Verkoper het recht om zonder tussenkomst van de rechter betaling te eisen voor de niet opgehaalde producten.

De leveringen worden gedaan op het adres dat door de Koper is opgegeven bij bevestiging van de bestelling.

Bij ontvangst van zijn pakket moet de Koper de kwaliteit van zijn aankoop controleren en eventuele klachten indienen volgens zijn herroepingsrecht (voor e-commerce bestellingen) of de wettelijke garanties, conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden. De Koper moet de uiterlijke staat van het pakket controleren voordat hij tekent voor ontvangst en eventuele schade onmiddellijk aan de vervoerder melden; bij gebrek aan onmiddellijke melding zal de Verkoper niet in staat zijn om de klant te vergoeden. De klant kan het pakket ook weigeren als het duidelijk geopend is of tekenen van beschadiging vertoont als gevolg van slechte behandeling tijdens de levering. In dit laatste geval moeten de klachten binnen drie werkdagen na de levering van het pakket aan de verkoper worden gemeld.

In geval van een gedeeltelijke levering (bijvoorbeeld als niet alle bestelde producten op voorraad zijn), heeft de verkoper het recht om elke levering als een aparte transactie te beschouwen.

De Verkoper is vrijgesteld van zijn leveringsverplichting zodra de producten aan de Koper zijn geleverd. Het verslag van de persoon die het transport van de producten heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van het leveringsaanbod in geval de Koper weigert de producten te ontvangen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zijn de kosten van retourzending, opslag en alle andere noodzakelijke kosten voor rekening van de Koper.

 

Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoedingen voor contractbeëindiging.

Indien zich bij overmacht, staking, lock-out, pandemie of soortgelijke gebeurtenis de Verkoper niet in staat is om aan de overeenkomst te voldoen, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

herroepingsrecht

In overeenstemming met art. VI.45, §1, 8° WER worden in dit artikel de artikelen, de termijn en de voorwaarden van het herroepingsrecht zoals voorzien in art. VI.49, §1 WER opgenomen. Wanneer de Koper geen Onderneming is, heeft hij een termijn van 14 dagen om zich terug te trekken uit een overeenkomst op afstand, zonder zijn beslissing te motiveren en zonder andere kosten te dragen dan die welke zijn voorzien in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51. De Koper is in elk geval verantwoordelijk voor de kosten van retourzending van de goederen.

De Verkoper is in geen enkel geval verplicht om extra kosten terug te betalen indien de Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaard leveringswijze die door het bedrijf wordt aangeboden.

De herroepingstermijn van 14 dagen verstrijkt op de dag na de fysieke ontvangst door de Koper of:

  1. In het geval van meerdere goederen die door de Koper in één enkele bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de Koper fysiek bezit heeft genomen van het laatste goed;
  2. In het geval van de levering van een goed dat bestaat uit meerdere batches of onderdelen, vanaf de dag waarop de Koper fysiek bezit heeft genomen van het laatste batch of onderdeel;
  3. In het geval van overeenkomsten voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, vanaf de dag waarop de Koper fysiek bezit heeft genomen van het eerste goed. De Koper informeert de Verkoper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn over zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

 

Hiertoe moet de Koper een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen uiteenzet.

 

De Koper stuurt of retourneert de goederen zonder onredelijke vertraging en in elk geval uiterlijk 7 dagen na de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst aan de Verkoper naar het hoofdkantoor van de Verkoper. De Verkoper betaalt alle betalingen terug die van de Koper zijn ontvangen, met uitzondering van de kosten die hierboven zijn beschreven, binnen 14 dagen na de dag waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en nadat de goederen tijdig zijn geretourneerd. De aansprakelijkheid van de Koper is betrokken bij waardevermindering van de goederen als gevolg van manipulaties van de goederen anders dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en het juiste functioneren van de goederen vast te stellen. Als de geretourneerde goederen niet in deze staat verkeren, kan de Verkoper schadevergoeding vragen die overeenkomt met de waardevermindering van de goederen.

   

Overeenkomstig art. VI.53 van het CDE kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

De toevoeging van pigment aan een verfproduct is een personalisatie volgens de specificaties van de Koper, daarom is deze uitzonderingsclausule van toepassing.

Klacht

Elke klacht van welke aard dan ook met betrekking tot de factuur, verschillen in levering, verrassende samenstelling, gewicht, hoeveelheid, verpakking, berekende prijs, enz. moet binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen of factuur worden ingediend, afhankelijk van de aard van het geschil.

Na het verstrijken van deze termijn kunnen eventuele klachten van de Koper niet langer in overweging worden genomen door Stuc&co.

 

The kleuren die worden gepresenteerd zijn informatief van aard. De kleuren die worden bekeken en besteld door de Koper geven op geen enkele wijze recht op compensatie. Het is aan de Koper om het kleur- en glansniveau te controleren en/of te testen voordat de goederen worden besteld.

De verkoper kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden na toepassing van het product.

Eigenaarsvoorbehoud

De koper wordt pas eigenaar van een product na volledige betaling van het verschuldigde bedrag voor dat product, inclusief de daarmee samenhangende kosten en lasten. De verkoper behoudt uitdrukkelijk het recht om de terugkeer van de geleverde goederen te eisen in geval van wanbetaling. De verkoper treedt in de rechten van de klant om de teruggave van goederen die bij derden in bezit zijn te eisen. De koper verklaart op de hoogte te zijn van het eigendomsvoorbehoud bij het plaatsen van de bestelling.

Overmacht

In geval van overmacht is de Verkoper niet verplicht om zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Verkoper heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten gedurende de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid onafhankelijk van zijn wil die gedeeltelijk of volledig de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij verhindert. Hieronder vallen onder meer stakingen, branden, technische storingen, energiestoringen, storingen in een netwerk (telecommunicatie), verbinding, gebruikte communicatiesystemen en/of de beschikbaarheid van de website, het niet-leveren of laattijdig leveren door leveranciers of andere betrokken derden en het niet verkrijgen van een vergunning van autoriteiten.

Intellectuele eigendomsrechten

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn naam en handelsmerk op de producten aan te brengen. De Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die bij de Verkoper zijn gekocht, bij hem blijven. De Koper zal deze rechten respecteren en zal zich in dit opzicht gedragen in overeenstemming met de instructies die door de Verkoper worden gegeven.

De koper is niet gemachtigd om enig merk of ander onderscheidend teken van de verkoper te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

Persoonsgegevens

De verkoper zal de gegevens van de koper verwerken in overeenstemming met zijn privacyverklaring. De verkoper houdt rekening met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften op dit gebied.

Bevoegde rechtbanken in geval van geschil

All contracts and offers are exclusively subject to Belgian law. In case of a dispute, only the courts of the Brussels district, French-speaking section, have jurisdiction.

Scroll naar boven